Reglementen & Gedragscode

Regelementen

De club is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 40215322. Middels haar statuten en Huishoudelijk regelement is vastgelegd hoe we de club besturen en welke taken en verantwoordelijkheden er zijn. Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarop het bestuur verantwoordelijkheid aflegt naar haar leden. U heeft hier inspraak in het gevoerde beleid

 

Gedragscode

Als grote basketbal vereniging ontkomen we niet aan het vaststellen van een aantal regels waaraan zowel leden, trainers/coaches/teambegeleiders als ook ouders en bezoekers zich dienen te houden om het basketball in het algemeen en de vereniging The Black Eagles in het bijzonder de juiste uitstraling te laten behouden.

 

In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet dienen geconstateerde zaken gemeld te worden bij het bestuur.

 

Algemene gedragscodes

 

Van iedereen die onze vereniging bezoekt, wordt passend gedrag verwacht. Hieronder verstaan we:

 • Respecteer de regels van de basketballsport.
 • Respecteer de medespelers en de tegenstander.
 • Behandel alle deelnemers in het basketball gelijkwaardig.
 • Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld bij het basketball.
 • Sta samen voor faire sport.

Sporters

 

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstander.
 • Speel volgens de geldende wedstrijdregels.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en speel zo goed mogelijk.
 • Aanvaard, zonder commentaar, beslissingen van scheidsrechters en juryleden. Als zij niet voor hun taak geschikt lijken bespreek dit dan later met de coach zodat die dit binnen de vereniging verder kan bespreken en op verbetering kan aandringen.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en juryleden niet door onbehoorlijke taal of agressieve woorden en gebaren. Waarschijnlijk werkt dit in je nadeel en het bevordert ook het eigen spel zeker niet.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent, bedank de tegenstander voor hun goede spel als je zelf de overwinnaar bent.
 • Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of een team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je coach, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt basketballen, zowel trainen als spelen. Dit is niet allemaal vanzelfsprekend.
 • Voer je zaaltaken consequent en gedegen uit. Neem deze taken net zo serieus als een eigen wedstrijd. Zelf wil je immers ook goede scheidsrechters en een goede jurytafel.

Trainers / coaches

 

 • Wees redelijk in de eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
 • Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. Bedenk dat alle teamleden dezelfde contributie betalen.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel.
 • Schreeuw niet en maak kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd (onnodig) verliezen.
 • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de coach van de tegenstander.
 • Volg altijd het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem geenrisico bij enige twijfel.
 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

 

 

Scheidsrechters en officials

 

 • Pas de regels toe op het niveau van de spelers.
 • Gebruik het gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de spelers in het edele basketballspel niet verloren gaat door onnodig ingrijpen.
 • Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat je zowel in als buiten het veld als scheidsrechter/official jezelf sportief opstelt.
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams na afloop van een wedstrijd een compliment voor hun spel.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief waardoor het respect voor eerlijk basketballspel gehandhaafd blijft.
 • Beoordeel van de eerste tot de laatste seconde van een wedstrijd een fout op dezelfde manier.

 

 

Toeschouwers

 

 • Denk eraan dat de basketballers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. Dit doen de spelers niet voor het vermaak van de toeschouwers noch zijn het profs.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, coaches, scheidsrechters of andere officials.
 • Geef applaus bij goed spel van zowel het eigen team als van de tegenstander.
 • Toon respect voor de tegenstander. Zonder hen zou er geen wedstrijd mogelijk zijn.
 • Maak een speler nooit belachelijk en scheld hem niet uit als hij een fout maakt gedurende de wedstrijd.
 • Veroordeel elk vorm van geweld.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter (hij heeft er over het algemeen meer verstand van en een betere kijk op).
 • Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spelregels te houden.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

 

Bestuurs- en commissieleden

 

 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname aan de basketballsport bestaan voor alle (potentiële) leden, ongeacht hun vaardigheid, sekse of leeftijd.
 • Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.
 • Bij de wedstrijdbepalingen (speelschema) dient rekening gehouden te worden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de teams.
 • Houdt bij het beleid rekening met het gegeven dat het basketball voorop staat en de beheersing van de sport. Beloning in de vorm van overwinning of kampioenschap dient niet als belangrijkste gezien te worden. Wees gul met lof voor inzet.
 • Distribueer de gedragscode met betrekking tot sportiviteit en respect onder de spelers, trainers/coaches, overig kader, ouders en toeschouwers.
 • Zorg ervoor dat technisch kader, sponsors en spelers zich bewust zijn van hun invloed en hun verantwoordelijkheid met betrekking tot fair play in de basketballsport.
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 • Bied opleidingsmogelijkheden (waaronder clinics) aan om het trainen en het coachen te verbeteren met de nadruk op sportiviteit en respect, voor, tijdens en na de wedstrijd.

 

 

Seksuele intimidatie

 

 • Het kader (bestuur, commissieleden, trainer, coach, assistent coach, teambegeleider, teammanager) moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de basketballer zich veilig voelt (te bewegen).
 • Het kader onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het functioneren in het team.
 • Het kader onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de spelers.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen het kader en een lid van de vereniging onder de 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Het kader mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of het kaderlid deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • Het kader onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • Het kader zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevind, zoals de kleed- of hotelkamer.
 • Het kader heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en machtsmisbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Het kader is verplicht samen te werken met de vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging.
 • Het kader zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen (extra speeltijd geven valt eveneens onder deze vergoeding). Ook aanvaard het kader geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke blijken van dank en waardering.
 • Het kader zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter en de verenging is betrokken. Indien een kaderlid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal de betreffende persoon hierop direct worden aangesproken en afhankelijk van de ernst van de constatering worden gemeld bij de vertrouwenscontactpersoon.

Meer vragen over reglementen?