Update: Aanmelden, afmelden ALV 17 November (ook mogelijk via Teams!)

Aanmelden ALV In de Hazelaar of met Teams.

De ALV is op Dinsdag 17 November 2020 en wordt gehouden in de Hazelaar en online. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden, machtigen of afmelden.

Op de ALV legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar aan haar leden, waaronder de financiën. Het is ook het moment voor de leden om met het bestuur in gesprek te gaan over de club. Daarnaast treden leden af en kunnen nieuwe bestuursleden worden gekozen. De ALV staat voor iedereen open die lid is, voor minderjarige leden mag een wettige vertegenwoordiger deelnemen.

Meld je aan voor de vergadering in de Hazelaar (max. 30 personen) of voor de online/team sessie. Stuur een mail aan Voorzitter@blackeagles.nl  en geef aan welke keuze je maakt. Voor de vergadering wordt aan de online deelnemers een team-link gestuurd. U kunt ook stemmen via Teams, mits geregistreerd.

Machtigen kunt u eenvoudig door aan bestuurssecretariaat@blackeagles.nl  dit te mailen wie u uw stem geeft ( graag naam, achternaam, mailadres) . U kunt ook uw stem aan het bestuur geven. (meld, machtiging voor bestuur)

Wil je je afmelden dan kan dat ook via dit mail-adres.

Hieronder vindt u de agenda en belangrijkste onderwerpen.

Agenda: 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Presentielijst
 4. Verslag ALV 2019 (opvraagbaar 2 weken vooraf aan ALV)
 5. Terugblik seizoen 2019-2020
 6. Financieel jaarverslag (opvraagbaar 2 weken vooraf aan ALV)
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Bestuur mutaties
 10. Visie Club toekomst (Peter van Loon, Carlo Walschot)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Punt 9 bestuur mutaties, Voorzitter Luc treed af.

Het volgende lid van het bestuur treed af en is niet herkiesbaar:

 • Voorzitter Luc de Laat

De volgende leden blijven volgens de regelementen

–          John Bekker  Technische Commissie; Scheidsrechterscommissie; Vice Voorzitter

–          Jan Schut Penningmeester

–          Robert van der Linde  Wedstrijdsecretaris; Bestuurssecretariaat

De volgende leden van het bestuur zijn herkiesbaar

–        De functies Scheidsrechterscommissie, Vice-Voorzitter en     Bestuurssecretariaat staan open voor andere leden, deze worden nu tijdelijk ingevuld door de genoemde bestuursleden en zij zijn bereid deze functie herkiesbaar te stellen.

Voordracht Voorzitter en Vice-voorzitter.

Het bestuur is verheugd te melden dat Carlo Walschot en Peter van Loon zich kandidaat hebben gesteld. In de bestuursvergadering in september j.l hebben zij hun visie gegeven op de wijze hoe zij in de vorm van een duo-voorzitterschap de functies willen invullen en hebben om commitment van het bestuur gevraagd. Het bestuur kon zich daar unaniem in vinden en is verheugd met de visie die beide hebben op hun rol en de toekomst van de club. Het bestuur draagt voor; Carlo als Voorzitter en Peter als Vice-Voorzitter. Hun visie wordt, indien de ALV hun kandidaatstelling aanneemt tijdens Agenda punt 10 verwoord.

Diversiteit in bestuur.

Een van de speerpunten is het bestuur versterken en steven naar meer diversiteit in het bestuur, zodat het bestuur een betere afspiegeling wordt van de leden van de club. We doen bij deze een oproep om je kandidaat te stellen voor een functie in het bestuur *) We willen het nog niet koppelen aan een rol, we komen liever in gesprek om vandaaruit te kijken wat je kunt betekenen. Meld je per mail voorzitter@blackeagles.nl of bel Luc 0652436090 voor aanvullende informatie.