Algemene Leden Vergadering 26 November a.s.

ALV 26 november 2019, 4 bestuursleden gevraagd !

 

Op 26 november 2019 is de jaarlijkse ALV van uw club. U bent hiervoor van harte uitgenodigd om met u bestuur in gesprek te komen over de club.  Aanvang: 20.00 uur. Graag aanwezig: 19.50 uur!! Plaats : Rodenborch , lerarenkamer (bij sporthal De Hazelaar)

 

Bestuursleden gevraagd; Er zijn 4 bestuursleden te weinig !!

De functies, Bestuurssecretariaat, Scheidstrechtercommissie (SKP) Wedstrijdsecretariaat en Vice-Voorzitter. Dit zijn cruciale functies en bedreigen het voortbestaan van de vereniging als deze niet vervuld kunnen worden. Het zittende bestuur (4 personen) zorgen dat de basis geregeld is,  maar echt vernieuwd of alles goed organiseren daar valt wel eens een steekje.  Het is ook uw club !!

 

De agenda is als volgt.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Presentielijst voorlezen en tekenen
 4. Verslag ALV 19 nov 2018  Beschikbaar via bestuurssecretariaat
 5. Korte terugblik seizoen 2018 – 2019 Mondeling per commissie
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2018/2019 en balans juni 2019, begroting seizoen 2019/2020 Opvraagbaar vanaf 01-11-19
 7. Verslag kascommissie (lid kascommissie)
 8. Benoeming van de kascommissie door de ALV 2019-2020
  Aflopende termijn: Peter Van Loon aftredend en niet herkiesbaar.
  Eerste termijn: Han Verhofstad
  Vacature voor volgende eerste termijn (nog vacant te melden bij Jan Schut voor kandidaten)

9 Bestuursmutaties (op voordracht van het bestuur)
Aftredend en herkiesbaar: nvt
Herkiesbaar: nvt
Aftredend en niet herkiesbaar: John Bekker  ( Voorzitter Technische commissie) en Jan Schut (Penningmeester)

Vacatures bestuur: Scheidstrechtercommissie, Bestuurssecretariaat, Wedstrijdsecretariaat daarnaast zijn er nog algemene bestuursfuncties  bijvoorbeeld in de rol van Vice-Voorzitter.  U kunt ook gewoon lid worden van het bestuur en diverse taken vervullen.

Toelichting vacatures: Het bestuur kent een 3-tal verplichte functionarissen, dat zijn de Voorzitter, Bestuurssecretaris en Penningmeester. Daarnaast kent het bestuur functies gekoppeld aan commissies. Het bestuur van BE geeft hier een andere invulling aan de bestuursfunctie, daar waar voorheen commissies voorzitters ‘automatisch’ ook in het bestuur plaats vinden, kiezen we er voor om dit ‘open’ te laten, en de ruimte open te laten om vrijwilligers in te zetten met hun beschikbare capaciteit en competenties. Echter gezien het HR dient er wel een verankering te zijn van commissies in het bestuur. We zijn op zoek naar mensen met bestuurlijke kracht of zich hiertoe willen ontwikkelen. Aspirant bestuursleden, kunnen dan de ‘linking-pin’ worden met de diverse commissies. Tijdens de ALV kan hierover nadere uitleg worden gegeven. (Tegen) kandidaten blijven van harte welkom om zich te melden.

Toelichting procedure: bestuursleden worden gekozen op de algemene ledenvergadering. Kandidaten hiervoor kunnen ook door 5 leden gezamenlijk schriftelijk worden ingediend. Opgave van eventuele tegenkandidaten moet met inachtneming van het in artikel 5.1 Huishoudelijk reglement bepaalde, bij het bestuur worden ingediend uiterlijk drie dagen voor het houden van de algemene ledenvergadering. Een kandidaatstelling is geldig, indien voor de stemming een schriftelijke verklaring van de kandidaat is overgelegd, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden). Evt. (tegen)kandidaten kunnen zich melden via bestuurssecretariaat@blackeagles.nl

10 Vrijwilligers. Bestuur wenst graag een richting mee te krijgen van haar leden hoe om te gaan bij een tekort aan vrijwilligers.  In voorgaande ALV’s is er richting gegeven, we praten u graag bij.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting