Contributie

Contributie

Het contributiebeleid van The Black Eagles is gebaseerd op een basis­contributie en aantal variabelen, die afhankelijk zijn van de competitie waarin je speelt, en het aantal uren dat je traint. Deze variabelen zijn in het  contributie-stelsel verweven om de gemaakte kosten per lid zo eerlijk mogelijk over de leden te verdelen. Dus je betaalt alleen de competitie-kosten als je competitie speelt. Je betaald voor extra uren trainen. En je betaald voor het gebruik van de team­kleding. Bij duurdere landelijke competities betaal je extra toeslagen voor de hogere kosten van deze competities.

Jaarlijks wordt de contributie geïndexeerd aan de hand van de indexerings-opgave van de NBB (een NBB mededeling elke april van het voorgaande seizoen en o.b.v. het consumenten prijsindexcijfer).

 

Verder vindt je hier informatie over:
• Jeugdsportfonds
• Langdurige afwezigheid
• Verzekeringen

De contributies worden d.m.v. automatische incasso geïnd in 4 termijnen. In de periodes eind juni, eind september, eind december en eind maart.

Inschrijfgeld:  Bij de eerste keer (her-)inschrijven.

 

Basiscontributie: Alle leden betalen basiscontributie. Basiscontributie is ter dekking van algemene kosten plus 1 uur trainen in de zaal voor een 40-tal weken.

 

Contributie-NBB: Is gelijk aan de leden-contributie van de NBB inclusief de verzekering.

 

Contributie competitiekosten: Is ter dekking van de kosten van competitie spelende teams; inschrijfkosten, zaalhuur op de zaterdag en coach kosten.

 

Zaalhuur voor extra trainingstijd: Is ter dekking van trainingsuren boven het aantal van 1 uur. De kosten zaalhuur en trainer.

 

Toeslag voor Prestatie-teams: Is ter dekking van hogere inschrijfkosten, onkostenvergoeding trainers, scheidsrechterkosten, Geldt voor 2e divisie teams en hoger.

 

Toeslag voor Topsportteams: Ter dekking van hogere inschrijfkosten, onkostenvergoeding trainers, scheidsrechterkosten. Geldt voor Eredivisieteams en komt boven op de Prestatieteam toeslag.

 

Kledingfonds: Bijdrage komt in het kledingfonds, ter dekking van de aanschaf van teamtassen eens in 4 a 5 jaar en ter dekking van het onderhoud van de huidige kledingtassen.

De contributies worden d.m.v. automatische incasso geïnd in 4 termijnen. In de periodes eind juni, eind september, eind december en eind maart.

Langdurige afwezigheid

Ziekte, zwangerschap of anderszins geeft geen recht op contributie-reductie.  Een lid kan een verzoek indienen bij het bestuur voor zijn of haar bijzonder situatie. In de eerst volgende bestuursvergadering volgt hierover een besluit.

 

Bij langdurige afwezigheid of blessure kan bij zeer hoge uitzondering opgezegd met een zogenaamde terugkeer-garantie.

Verzekering

Voor ieder lid is bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB) een verplichte ongevallenverzekering afgesloten. Bij vervoer naar uitwedstrijden zijn mede-inzittenden dus verzekerd. Inschrijving als lid bij de NBB vindt plaats na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier.

 

Naast de ongevallen verzekering is er bij de NBB nog een aansprakelijkheidsverzekering, deze geldt ook voor vrijwilligers (de ongevallen verzekering niet).  En een Bestuurders- en Toezichtaansprakelijksheidsverzekering.

 

Voor alle vrijwilligers heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch  een ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente).

Jeugdsportfonds 

Voor leden met iets minder geld

 

Jeugdsportfonds ’s-Hertogenbosch: misschien iets voor jou?

 

Het Jeugdsportfonds ’s-Hertogenbosch is een lokaal steunpunt van Jeugdsportfonds Nederland en richt zich op de jeugd in haar regio in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Jeugd die wil sporten, maar waarvan de ouders niet het geld hebben om de contributie te betalen. Het jeugdsportfonds biedt dan uitkomst.

Het Jeugdsportfonds ‘s-Hertogenbosch zamelt geld in om kinderen de kans te bieden een sport te beoefenen. Het fonds is er speciaal voor kinderen die wel willen sporten, maar de contributie niet tot nauwelijks kunnen opbrengen. Het Jeugdsportfonds betaalt uitsluitend voor kinderen van minder draagkrachtige ouders/verzorgers. Als minder draagkrachtig gelden ouders/verzorgers die een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 105 % van het minimumloon (of die in ieder geval ruim minder dan modaal verdienen) en die als zodanig zijn gekenmerkt door het lokale Bureau Jeugdzorg, onderwijs en/of andere maatschappelijke instelling (w.o. de lokale gemeentelijke Sociale Dienst) en waarvan het lokale Jeugdsportfonds een bevestiging heeft gekregen.

Denk je tot deze groep te behoren?
Jeugdsportfonds ’s-Hertogenbosch keert per jaar, per kind, een bedrag uit van maximaal € 225 ten behoeve van de contributie van een sportvereniging en/of de aanschaf van sportkleding en/of sportattributen. De contributie wordt, na goedkeuring van de aanvraag, rechtstreeks overgemaakt aan de sportvereniging. Het rekeningnummer van de sportvereniging dient ingevuld te worden bij de aanvraag. Aanschaf van kleding en/of sportattributen vindt plaats aan de hand van een waardebon, waarop het bedrag, het bestedingsdoel en de winkel waar de bon geldig is vermeld staan. Er hoeft dus geen geld te worden voorgeschoten. De waardebon kent een unieke code waardoor de kinderen in de anonimiteit kunnen worden behouden. Het geld wordt dus niet aan ouders overgemaakt. De sporter zelf merkt er niks van en zijn teamgenoten al helemaal niet. Hij of zij gaat gewoon lekker samen sporten. Geen geld wordt door het Jeugdsportfonds naar ouders of verzorgers gestuurd.

Indienen aanvragen
Indien u denkt tot deze groep te behoren, kunt u een aanvraag laten indienen door een intermediair van bijvoorbeeld bovengenoemde instelling(en). Dat gaat via internet: www.jeugdsportfonds.nl  Hij of zij kiest daarna voor lokale Jeugdsportfondsen, Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch. Onder ‘aanvragen’ vindt uw intermediair een button om de aanvraag voor u in te dienen. De intermediair dient eerst zijn of haar eigen gegevens in te vullen zodat het Jeugdsportfonds weet of deze persoon daadwerkelijk een intermediair is. De intermediair wordt dan per e-mail op de hoogte gehouden van de status van de aanvraag.

Twijfelt u of het ook voor u bestemd is?
Op het Jeugdsportfonds kan een beroep worden gedaan als andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput.
a. de bijdrage wordt verstrekt om jeugdigen uit gezinnen met een minimum
inkomen deel te laten nemen aan een sportactiviteit;
b. het gezinsinkomen bedraagt maximaal 105% van het wettelijk sociaal minimum;
c. in uitzonderingsgevallen (er wordt niet voldaan aan in a. en b. omschreven criteria) zal de intermediair door middel van financiële rapportage moeten kunnen aantonen dat de ouders over onvoldoende financiële draagkracht beschikken om het sporten te kunnen betalen (bijvoorbeeld bij schuldsanering).

De Intermediair zal zich er toe inspannen dat het kind zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van de bijdrage uit het Jeugdsportfonds.

Benieuwd naar de mogelijkheden?